Nuotekų tvarkymo kokybė

Nuotekų tvarkymo kokybė

                       Bendrovės eksploatuojamuose nuotekų valymo įrenginiuose nuotekos išvalomos neviršijant Taršos leidimuose nustatytų nuotekų išvalymo reikalavimų. Nuotekų ir išleidžiamo į aplinką paviršinio vandens kokybės tyrimus atlieka UAB „Anykščių vandenys“ nuotekų laboratorija, turinti leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir aplinkos tyrimus. Informacija apie  kiekvienoje valykloje išvalytą nuotekų kiekį ir išvalytų nuotekų vidutinius metinius rodiklius pateikiama lentelėje.

Anykščių r. nuotekų valyklose išvalytų nuotekų kiekiai ir vidutinis metinis išleidžiamų į aplinką nuotekų užterštumas

 

Eil.

Nr.

 

 Nuotekų valykla

Išvalytų nuotekų kiekis, 
tūkst. m3/metus

Nustatytas normatyvas, išleidimo mg/l

Vidutinis metinis išleidžiamų nuotekų užterštumas, mg/l

2021 m.

Teršalo pavadinimas

Reikšmė

2021 m.

 

1.

 

 

 

Anykščių

 

 

 

 

 

 

BDS7

17

3,87

BN

15

11,34

BP

2

0,48

Di(2-etilhehsil) ftalatas

0,002

0,00026

 

2.

 

 

Svėdasų

 

 

12370

 

BDS7

12

6,15

BN

20

16,87

BP

2

1,93

3.

Troškūnų

24304

BDS7

12

4,66

 

4.

 

 

Kavarsko

 

 

16754

 

BDS7

23

7,44

BN

20

6,77

BP

2

1,12

5.

Debeikių

5906

BDS7

23

5,45

6.

Leliūnų

3325

BDS7

23

6,01

7.

Aulelių

2521

BDS7

23

2,50

8.

Raguvėlės

1616

BDS7

150

52,31

9.

Dabužių

1903

BDS7

23

13,58

10.

Viešintų

2320

BDS7

23

11,28

11.

Kurklių

6377

BDS7

23

3,69

BDS7 - Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras
BN - bendrasis azotas
BP - bendrasis fosforas

  

Anykščių m. išleidžiamų į aplinką paviršinio vandens kiekiai ir vidutinis metinis išleidžiamo vandens užterštumas 

 Eil.

Nr.

 

Paviršinių
 nuotekų 
išleistuvas

Išvalytų nuotekų kiekis, 
tūkst. m3/metus

Nustatytas normatyvas, išleidimo mg/l

Vidutinis metinis išleidžiamų nuotekų užterštumas, mg/l

2021 m.

Teršalo pavadinimas

Reikšmė

2021 m.

 

1.

 

1340076

Gegužės g.

 

38,149

 

SM

30

31,75

Nafta

5

0,735

BDS7

10

5,65

SM - Skendinčios medžiagos
BDS7 - Biocheminis deguonies suvartojimas per 7 paras

 Poveikio aplinkos kokybei (poveikio aplinkai) monitoringo duomenys

2024 m. I ketvirtis
2023 m. IV ketvirtis

2023 m. III ketvirtis
2023 m. II ketvirtis
2023 m. I ketvirtis
2022 m.

Išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys
Neradote informacijos, parašykite mums

Skubios pagalbos iškvietimas

DARBO DIENOMIS:
Nuo 7.30 val. iki 15.00 val.
Tel. +370 381 58 788 arba +370 699 55034
Nuo 15.00 val. iki 7.30 val.
Tel. +370 381 59 489 arba +370 656 69071


ŠVENČIŲ DIENOMIS IR SAVAITGALIAIS:
Tel. +370 381 59 489 arba +370 656 69071