Naujienos iki 2021

GYVENTOJŲ IR ĮMONIŲ DĖMESIUI

2020. 04. 02

 

2020 m. balandžio 2 d.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbė karantiną ir nustatė jo sąlygas.
 
Atkreipiame dėmesį, kad, nepaisant šalyje paskelbto karantino, nėra pakeista atsiskaitymo už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas tvarka: vartotojai privalo pranešti geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui apskaitos prietaisų rodmenis sutartyse nustatytu terminu, jei sutartyje šis terminas nenustatytas – kiekvieno ataskaitinio mėnesio paskutinę darbo dieną, taip pat geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo pateiktą mokėjimo dokumentą ar mokėjimo dokumentą, kurį vartotojas užpildo pagal jo paties nuskaitytus apskaitos prietaisų rodmenis, vartotojas turi apmokėti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, paskutinės kalendorinės dienos, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip.
 
Paskelbtas karantinas šalyje neatleidžia įmonių nuo sutartinių prievolių vykdymo. Jeigu įmonės veikla karantino laikotarpiu sustabdyta, įmonė privalo mokėti abonentinį mokestį, o jei veikla tik dalinai sustabdyta, privalo mokėti abonentinį mokestį bei už sunaudotą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą.
 
Primename, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos yra grindžiamos būtinosiomis sąnaudomis, susijusiomis su viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla, todėl Jūsų savalaikis atsiskaitymas už paslaugas yra svarbus užtikrinant šių Jums gyvybiškai svarbių paslaugų nepertraukiamą tiekimą.

 Neradote informacijos, parašykite mus