Kainos

 

UAB „ANYKŠČIŲ VANDENYS“

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos 

        Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu ir kitais norminiais teisės aktais, UAB „Anykščių vandenys“ perskaičiavo Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. Nr. 1-TS-229 sprendimu nustatytas geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei pardavimo paslaugų kainas litais į eurus, kurios įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d.

Gyventojams:

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute

 

Kaina be PVM

Kaina su PVM

 Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas,   iš to skaičiaus  3,10 €/m3  3,75 €/m3

- geriamojo vandens tiekimas        

 1,17 €/m3  1,41 €/m3
- nuotekų tvarkymas  1,93 €/m3  2,34 €/m3
 Pardavimo kaina daugiabučių namų gyventojams, kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui  1,06 €  butui      per mėnesį  1,28 € butui  per mėnesį
 Pardavimo kaina daugiabučių namų gyventojams,  kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo  0,79 €  butui     per mėnesį  0,96 € butui  per mėnesį

2. Vartotojų grupei, atsiskaitančiai pagal daugiabučio namo įvade įrengtus apskaitos prietaisus

 

Kaina be PVM

Kaina su PVM

 Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus  2,82 €/m3  3,41 €/m3
- geriamojo vandens tiekimas  1,06 €/m3  1,28 €/m3
- nuotekų tvarkymas  1,76 €/m3  2,13 €/m3
 Pardavimo kaina  3,06 € namui  per mėnesį 3,70 € namui  per mėnesį

 3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade

 

Kaina be PVM

Kaina su PVM

 Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas,   iš to skaičiaus

 2,82 €/m3

 3,41 €/m3
- geriamojo vandens tiekimas  1,06 €/m3  1,28 €/m3
- nuotekų tvarkymas  1,76 €/m3  2,13 €/m3
 Pardavimo kaina individualių namų gyventojams,  kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui  0,72 € apskaitos prietaisui per mėnesį  0,87 €  apskaitos prietaisui per mėnesį
 Pardavimo kaina individualių namų gyventojams,  kai apskaitos prietaisas ne  vandens tiekėjo  0,49 €  apskaitos prietaisui  per mėnesį  0,59 € apskaitos prietaisui     per mėnesį

 4. Nuotekų surinkimo mobiliomis transporto priemonėmis 

 

Kaina be PVM

Kaina su PVM

 Nuotekų surinkimas  2,97 €/m3  3,59 €/m3    

Įmonėms:

1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams

 

Kaina be PVM

 Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas,   iš to skaičiaus  2,92 €/m3
- geriamojo vandens tiekimas  1,16 €/m3
- nuotekų tvarkymas  1,76 €/m3
- pardavimo kaina apskaitos prietaisui per mėnesį  3,78 €

 2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams, perkantiems vandenį patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti

 

Kaina be PVM

 Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, iš to skaičiaus  2,82 €/m3
- geriamojo vandens tiekimas  1,06 €/m3
- nuotekų tvarkymas  1,76 €/m3
- pardavimo kaina apskaitos prietaisui per mėnesį  3,78 €

 

Vidutinis suvartoto geriamojo vandens kiekis (norma)

UAB ,,Anykščių vandenys‘‘ vadovaudamasi Lietuvos Vyriausybės 2015-09-10 nutarimu Nr. 989 patvirtintu Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį tvarkos aprašo 4 punktu, paskaičiavo ir nustatė vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį (normą) vartotojams, kuriems dėl techninių ir kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų vandens apskaitos prietaisų:

vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) - 1,64 m3 vienam gyventojui per mėnesį.

Nustatytas vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) bendrovės veiklos teritorijoje taikoma nuo 2019 m. vasario 1 d.

 

Dėl seniūnijų gyventojams tiekiamo šalto vandens kainos subsidijavimo

Anykščių rajono savivaldybės taryba 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-TS-382 nusprendžia
pakeisti Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. TS-202
,,Dėl seniūnijų gyventojams tiekiamo šalto vandens kainos subsidijavimo'' 1 punktą ir išdėstyti
jį taip:
Taikyti Anykščių rajono seniūnijų gyventojams 0,29 EUR (1,00 Lt ) dydžio kainos subsidiją
skaičiuojant nuo kiekvieno suvartoto kubinio metro vandens kainos (be PVM) nustatytos
Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
Šis sprendimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną.
Kainos subsidija netaikoma tų seniūnijų gyventojams, kuriems vanduo tiekiamas
įrengus nugeležinimo įrenginius:

Seniūnijos pavadinimas     

Gyvenvietės pavadinimas          

Nuo kada netaikoma      

 Anykščių  N. Elmininkai  2011-07-01
 Ažuožeriai  2012-10-01
 Elmininkų I kaimas  2018-11-01
 Burbiškis  2019-06-01
 Andrioniškio  Andrioniškis  2008-12-01
 Debeikių  Debeikiai  2008-12-01
 Leliūnai  2011-12-01
 Čekonys  2018-11-01
 Kavarsko  Janušava  2011-12-01
 Dabužiai  2019-08-01
 Svirnų II kaimas  2014-01-01
 Kavarskas  2013-12-01
 Kurklių  Kurkliai  2009-11-01
 Staškūniškis  2013-02-01
 Skiemonių  Katlėriai  2011-12-01
 Skiemonys  2011-12-01
 Mačionys  2011-12-01
 Svėdasų  Auleliai  2014-09-01
 Daujočiai  2014-09-01
 Svėdasai  2015-04-01
 Vaitkūnai  2016-10-01
 Traupio  Traupis  2013-02-01
 Klaibūnai  2016-12-01
 Troškûnų  Surdegis  2011-12-01
 Raguvėlė  2008-02-01
 Troškūnai  2015-10-01
 Smėlynė  2015-10-01
 Vaidlonys  2015-10-01
 Kirmėliai  2018-11-01
 Viešintų  Viešintos  2008-02-01


Neradote informacijos, parašykite mus

Skubios pagalbos iškvietimas

DARBO DIENOMIS:
Nuo 7.30 val. iki 15.00 val.
Tel. (8 381) 58 788 arba 8 699 55034

ŠVENČIŲ DIENOMIS IR SAVAITGALIAIS:
Nuo 15.00 val. iki 7.30 val.
Tel. (8 381) 59 489 arba 8 656 69071