Kainos

 

UAB „ANYKŠČIŲ VANDENYS“

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos 

 

Mokestis už paviršines nuotekas

Naujos paslaugų kainos įsigalioja nuo 2020 m. vasario 1 dienos

Vidutinis suvartoto geriamojo vandens kiekis (norma)

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-TS-381 patvirtintos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei pardavimo kainos

 

Dėl seniūnijų gyventojams tiekiamo šalto vandens kainos subsidijavimo

Anykščių rajono savivaldybės taryba 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 1-TS-382 nusprendžia
pakeisti Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. TS-202
,,Dėl seniūnijų gyventojams tiekiamo šalto vandens kainos subsidijavimo'' 1 punktą ir išdėstyti
jį taip:
Taikyti Anykščių rajono seniūnijų gyventojams 0,29 EUR (1,00 Lt ) dydžio kainos subsidiją
skaičiuojant nuo kiekvieno suvartoto kubinio metro vandens kainos (be PVM) nustatytos
Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
Šis sprendimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną.
Kainos subsidija netaikoma tų seniūnijų gyventojams, kuriems vanduo tiekiamas
įrengus nugeležinimo įrenginius:

Seniūnijos pavadinimas     

Gyvenvietės pavadinimas          

Nuo kada netaikoma      

 Anykščių  N. Elmininkai  2011-07-01
 Ažuožeriai  2012-10-01
 Elmininkų I kaimas  2018-11-01
 Burbiškis  2019-06-01
 Andrioniškio  Andrioniškis  2008-12-01
 Debeikių  Debeikiai  2008-12-01
 Leliūnai  2011-12-01
 Čekonys  2018-11-01
 Kavarsko  Janušava  2011-12-01
 Dabužiai  2019-08-01
 Svirnų II kaimas  2014-01-01
 Kavarskas  2013-12-01
 Kurklių  Kurkliai  2009-11-01
 Staškūniškis  2013-02-01
 Skiemonių  Katlėriai  2011-12-01
 Skiemonys  2011-12-01
 Mačionys  2011-12-01
 Svėdasų  Auleliai  2014-09-01
 Daujočiai  2014-09-01
 Svėdasai  2015-04-01
 Vaitkūnai  2016-10-01
 Traupio  Traupis  2013-02-01
 Klaibūnai  2016-12-01
 Troškûnų  Surdegis  2011-12-01
 Raguvėlė  2008-02-01
 Troškūnai  2015-10-01
 Smėlynė  2015-10-01
 Vaidlonys  2015-10-01
 Kirmėliai  2018-11-01
 Viešintų  Viešintos  2008-02-01


Neradote informacijos, parašykite mus

Skubios pagalbos iškvietimas

DARBO DIENOMIS:
Nuo 7.30 val. iki 15.00 val.
Tel. (8 381) 58 788 arba 8 699 55034

ŠVENČIŲ DIENOMIS IR SAVAITGALIAIS:
Nuo 15.00 val. iki 7.30 val.
Tel. (8 381) 59 489 arba 8 656 69071

Svarbi informacija:

Informuojame, kad nuo 2020m. Birželio 1 d. atnaujinamas fizinis klientų aptarnavimas.

Naujos paslaugų kainos įsigalioja nuo 2020 m. vasario 1 d.

Vartotojai, deklaravę skaitiklių rodmenis iki 2020 m. sausio 31 d., už paslaugas mokės senomis kainomis.
Vartotojai, deklaravę skaitiklių rodmenis po 2020 m. sausio 31 d., už paslaugas mokės naujomis kainomis.

 Plačiau